Posts by Maarten

Resultaten onderzoek “laadpalen en woningcorporaties” -antwoorden op een toenemende vraag

Posted by on mrt 24, 2020 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Resultaten onderzoek “laadpalen en woningcorporaties” -antwoorden op een toenemende vraag

Woningcorporaties en RVO onderzoeken mogelijkheden laadpalen voor huurders 23 woningcorporaties met samen ruim 300.000 woningen hebben, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de mogelijkheden voor laadpunten bij complexen met sociale huurwoningen onderzocht. Het publieke rapport, infographic, persbericht en webinar-data zijn hier te vinden.

Read More

Deze site staat stil

Posted by on sep 6, 2016 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Deze site staat stil

In verband met een drukke opdrachtenportefeuille, doe ik amper iets aan deze site. Wel vernieuwende berichten vindt u op www.zonnighuren.nl, www.flatopled.nl. Op beide sites kunt u zich abonneren op de nieuwsbrieven voor deze onderwerpen. (met name via de nieuwsbrief waar u zich op die site kunt abonneren).  

Read More

In 2016 moet het helemaal anders

Posted by on dec 15, 2015 in Blog, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor In 2016 moet het helemaal anders

Leuk bezig? De afgelopen 3 jaar heb ik 4.000 woningen en 200 flats op zonne-energie helpen zetten, en velen geprobeerd te inspireren met concrete informatie rond “flat op led” en “zonnighuren”. Met die panelen op 4.000 woningen hebben we ongeveer 20 % van de CO2 van die woningen gereduceerd.  De panelen schrijven we af in 20 jaar, in het volledige besef dat er betere oplossingen zullen volgen. Goed bezig? Je doet het niet goed Steeds nadrukkelijker bereiken me wat aanwijzingen dat dit wellicht niet “de weg” is. Veel aandacht wordt, terecht, besteed aan integrale concepten voor sterke verduurzaming van de voorraad, o.a. vanuit energiesprong gericht op de bouwkundige kant  en een goedkopere variant gericht op de installatiekant vanuit vanuit Urgenda. Dit roept de vraag op welke woningen zich lenen voor dit soort concepten. Bij woningen die hiervoor geschikt zijn is het zonde nu “enkel” panelen te leggen. Jan-Willem van de Groep, de voorman van nul-op-de-meter en alom geroemd groene voorloper, deelde mij per email mee dat “je er nog steeds geen bal van snapt en zeker niet snapt in welke transitie we nou zitten en waarom we deze stappen moeten zetten” en “met jou als adviseur schiet het lekker op met de transitie in NL”. Dit overigens n.a.v. een kritische reactie van mij over het “Den Haag-proof” zijn van enkele nulopdemeter-concepten, rond het wellicht wegvallen van de saldering. Gegeven het tijdstip van deze mailwisseling, de joligheid/ballorigheid/enthousiasme van de mails over en weer, neem ik het met een korreltje zout. Maar goed, het blijft een helder statement van een echte innovator. Diverse opdrachtgevers experimenteren met “ketelvervanging nieuwe stijl”. Gedacht wordt met name aan warmtepompen, zonneboiler, en zonnepaneel-combinaties. In mijn beleving komt dit dicht bij een light-variant van de hierboven genoemde Urgenda-propositie. Zo zou je in 18 jaar (cyclus ketelvervanging) de hele voorraad kunnen langslopen. In Parijs is ein-de-lijk een klimaatakkoord gesloten. Om 2 graden temperatuurstijging te halen zijn zeer ingrijpende reducties nodig. Dat zelfs de politiek die noodzaak deelt, zet aan het denken. Het kabinet zet in op een aantal interessante nieuwe wegen (grote daken met SDE+, subsidie zonneboiler/zonnewarmte). De komst van onze tweede roept nog nadrukkelijker de vraag op waar ik persoonlijk sta in deze tijd die wij thuis de “hete vrede” noemen. Claudia de Breij schetste ons in 2010 een perspectief van een gesprek met haar toekomstige kleinzoon, in een tijd waarin klimaatrampen aan de orde van de dag zijn en landen als Indonesië niet meer bestaan. Over 60 jaar vraagt hij ons waar wij stonden: was je goed (deed je iets tegen klimaatverandering) of slecht/dom/naïef/…Het antwoord “opa verdiende veel geld met zonnepanelen regelen, omdat veel woningcorporaties toen die vraag stelden” zal een beetje kleinzoon wat slap vinden.   Nieuwe wegen    Na een nacht slecht slapen liggen er een aantal elementen waar ik de komende tijd mee verder wil: Zonnig huren, het “sec” aanbieden van panelen, op termijn afbouwen of uitbesteden. In ieder geval aan de voorkant goed met opdrachtgevers nagaan voor welk deel van de woningen dit wel en niet geschikt is. Meer inzetten op integrale concepten. Gegeven de aandacht die al uitgaat naar energiesprong e.d. en mijn beperkte bouwkundige kennis, ligt “ketelvervanging nieuwe stijl” wellicht wel het meest op de lijn. Bijkomend praktisch voordeel is dat ik veel werk voor corporaties die de isolatie al redelijk op orde hebben. De persoonlijke “carbon footprint” nog eens goed tegen het licht houden. In 2016 weer geen vliegvakantie, een jaar vegetarisch eten, een nieuw huis kopen en dat energieneutraal maken of hier blijven en optimaliseren, …   Zegeningen tellen   Een blik in de spiegel en mijn agenda geeft ook een ander beeld....

Read More

Waarom u uw STEP-aanvraag niet intrekt

Posted by on okt 29, 2015 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Waarom u uw STEP-aanvraag niet intrekt

RVO zet diverse corporaties onder druk om subsidie-aanvragen in te trekken. Twee redenen om aanvragen niet in te trekken: voor reeds uitgevoerde renovaties, kan zoals ik het begrijp niet opnieuw subsidie worden aangevraagd. Het is voor mij en vele corporaties onbegrijpelijk dat Aedes ook deze categorie adviseert de aanvraag in te trekken. Dit kost diverse corporaties tonnen. het is administratief nogal veel gedoe. RVO heeft op basis van de regeling van 2014 (nu nergens meer te vinden op de site van RVO), in mijn beleving geen enkel recht om ofwel nadere informatie over de energielabels te eisen, ofwel een aanvraag af te wijzen als het energielabel niet klopt. In onderstaande mail licht RVO aan mij en Aedes toe waar zij zich op baseren bij hun aanvullende eisen. Ook na bestudering van de genoemde artikelen blijft mijn inschatting dat rvo geen corporaties kan afwijzen die te goeder trouw een aanvraag hebben opgesteld. De genoemde artikelen bieden geen grond voor het omkeren van bewijslast (toon maar aan dat het goed is) en ook niet om aanvragen af te wijzen als er iets mis is in de energielabels. Het gaat alleen mis als de corporatie wist dat de energielabels niet klopten. Dit heb ik teruggegeven aan RVO maar geen verdere reactie op ontvangen. Kort en goed: * behoorde RVO te weten dat het energielabel-systeem al jaren niet deugt, * hebben ze in de regeling van 2014 hier niets over opgenomen, * hebben nagenoeg alle corporaties ter goeder trouw energielabels laten opstellen en voldoen ze daarmee aan alle eisen van de regeling, * kan RVO nu ze slechte pers krijgen, woningcorporaties daar niet de schuld van geven en al helemaal niet terugkomen op subsidie-toekenningen. Dat is niet redelijk en er is juridisch ook geen enkele grond voor. De vraag is echter of corporaties uiteindelijk hun recht zullen halen. De juridische adem van RVO zal lang zijn en de minister laat zich graag gelden als strenge meester van corporaties. Ook laat tot op heden Aedes haar corporaties die al renovaties hebben uitgevoerd, in de kou staan. Zo zijn we als sector druk bezig met allerlei administratieve sores die afleidt van waar het om gaat: het verduurzamen van de voorraad en verlagen van woonlasten.   Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.     Van: Scherpenzeel, ir. H.R. (Hans) [mailto:hans.scherpenzeel@rvo.nl] Verzonden: vrijdag 25 september 2015 10:49 Aan: Maarten Corpeleijn Huur & Energie Consult <maarten@huurenergie.nl>; Ronald Franken <r.franken@aedes.nl>; Horen, drs. M.T.J. van (Martijn) <martijn.vanhoren@rvo.nl> CC: Burger, Ary <Ary.Burger@minbzk.nl> (Ary.Burger@minbzk.nl) <Ary.Burger@minbzk.nl> Onderwerp: RE: step controles reeds uitgevoerde renovaties   Beste Maarten,     RVO hanteert bij de beoordeling van aanvragen de volgende principes: Is de subsidieaanvraag juist en is daarmee de door ons verleende subsidie doelmatig en rechtmatig. Dat is wat RVO verplicht is na te gaan op het moment dat er aanwijzingen zijn dat de aanvraag niet klopt en dus de subsidieverlening niet juist kan zijn. De corporaties wordt wel verplicht het voor zichzelf na te gaan. De aanvrager is, vanwege zijn opdracht aan de EPA adviseur en het erna zelf doen van de aanvraag voor subsidie, verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie. Hierbij kan men zich niet achter de EPA adviseur verschuilen. Wij gingen er in het begin van uit dat we erop konden vertrouwen, maar dit is niet zo gebleken, dus nu spreken we de subsidieontvanger erop aan. Zie het als het voeren van een goede administratie, de verplichting die voortvloeit uit artikel 21, onderdeel g, van het Kaderbesluit BZK subsidies (en de verplichting op basis van het DAEB-vrijstellingsbesluit.). OPMERKING MC: ‘Artikel 21, deel g verplicht alleen: “voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt ontvangen en voor de overige activiteiten een...

Read More

Mijn geloof in de energiesprong kwijt

Posted by on sep 5, 2015 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Mijn geloof in de energiesprong kwijt

Ik ben het kwijt, mijn geloof in de Energiesprong / Stroomversnelling. (de beweging o.l.v. platform31/vd Groep c.s. om met bouwers en opdrachtgevers het renoveren naar energieneutraal voor huurwoningen betaalbaar te maken). Vijf redenen: 1. Wat zijn er weinig objectieve evaluaties. Hoeveel woningen zijn gerealiseerd? Welke investeringsniveau’s? Wat wordt er echt bespaard? Ik heb een aantal keren vragen gesteld in deze richting, maar krijg geen antwoorden. Ik begrijp vanuit kringen rond ministerie/aedes/woonbond-overleggen dat tegenvallende evaluatie-rapporten rond businesscase en werkelijke besparingen niet openbaar worden gemaakt. 2. De claim “nul op de meter” geldt voor de huidige concepten maar vier jaar. Voor een groot probleem, het mogelijk wegvallen van de saldering van zonne-energie, is geen oplossing. Oftewel: over vier jaar betaalt die huurder een hele hoge energierekening, als hij het surplus stroom in de zomer niet meer mag verrekenen met het tekort in de winter. Het is prachtig om met een grote pomp een woning nagenoeg gasloos te maken, echter je hebt dan heel veel elektragebruik in de winter. Dat kan je nu nog oplossen met heel veel zonnepanelen. Echter, als de saldering wegvalt, is de woning absoluut niet notaloos meer. Stadlander, Heemwonen en andere voorlopers geven dit direct toe en geven ook aan dat er nog geen oplossing is. De vraag is of die er ooit zal komen. Uiteindelijk heeft men opslag nodig van de energie in de zomer, voor de winter. Zonnepanelen aansluiten op het net is dan veel te simpel. Moeten dan niet eerder concepten als de solarfreezer omarmd worden? 3. Het goedkopere, onderzochte en bewezen, alternatief van Urgenda wordt terzijde geschoven. Urgenda is met Marjan Minnesma (jarenlang nr.1 duurzame top-100) een leidende organisatie in Nederland met bewezen doorbraken op het gebied van duurzaamheid. Kort en goed suggereert Urgenda om meer slimme installaties te gebruiken en af en toe een warme trui aan te trekken. Dan ben je met minder dan de helft van de investering ook energieneutraal. Natuurlijk niet wat de bouwers wilden horen. Van de Groep schoof het aan de kant. In mijn beleving wat dom om met zo weinig gerealiseerde projecten, steeds maar weer publiek te claimen de wijsheid in pacht te hebben. 4. Wat gaat er ontzettend veel procesgeld (van overheidswege) naartoe. Een laatste ontwikkeling is dat de energieconsulenten van Aedes (adviseurs die op kosten van de overheid de corporaties bestoken met ideeen) vervangen zijn door energie-ambassadeurs van Platform31. Het selectiecriterium lijkt wel of men trouw heeft gezworen aan de energiesprong. Bij vier van de vijf (niet bij Peter Hopmans) is er een duidelijke link. In mijn beleving waren corporaties in dit geval beter bediend met adviseurs met minder binding aan een bepaalde stroom, en meer ervaring in het onafhankelijk adviseren van woningcorporaties. 5. Wijzigingen in de wetgeving worden afgestemd op de energiesprong. Na lang wachten is er een regeling waarbij de energiesprong geld mag vragen buiten de huur. Echter, voor veel meer woningen die aan de huurgrenzen zit, zijn ook simpele duurzaamheidsmaatregelen te verzinnen die effect hebben. Maar daarvoor is (net als bij energiesprong) ook geen verdiencapaciteit buiten de huur. Lang wordt getrokken aan Den Haag om daar ook iets voor te doen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te beschouwen als roerend en dus buiten de huur. Maar nee, alleen de energiesprong mag buiten de huur factureren – andere opties vallen buiten de agenda van het ministerie. Zo creëert het ministerie zelf de markt voor het door hen gesubsidieerde idee. En nu? Het idee, woningen energieneutraal maken en voor iedereen geld verdienen, blijft natuurlijk prachtig. Ik hoop dat het lukt! Ondertussen hou ik me “in de marge” bezig met zonnepanelen op al energiezuinige woningen (label C en hoger), omdat die toch al buiten de scope van energiesprong vallen. Ik...

Read More