Waarom u uw STEP-aanvraag niet intrekt

RVO zet diverse corporaties onder druk om subsidie-aanvragen in te trekken. Twee redenen om aanvragen niet in te trekken:

  • voor reeds uitgevoerde renovaties, kan zoals ik het begrijp niet opnieuw subsidie worden aangevraagd. Het is voor mij en vele corporaties onbegrijpelijk dat Aedes ook deze categorie adviseert de aanvraag in te trekken. Dit kost diverse corporaties tonnen.
  • het is administratief nogal veel gedoe.

RVO heeft op basis van de regeling van 2014 (nu nergens meer te vinden op de site van RVO), in mijn beleving geen enkel recht om ofwel nadere informatie over de energielabels te eisen, ofwel een aanvraag af te wijzen als het energielabel niet klopt.

In onderstaande mail licht RVO aan mij en Aedes toe waar zij zich op baseren bij hun aanvullende eisen. Ook na bestudering van de genoemde artikelen blijft mijn inschatting dat rvo geen corporaties kan afwijzen die te goeder trouw een aanvraag hebben opgesteld. De genoemde artikelen bieden geen grond voor het omkeren van bewijslast (toon maar aan dat het goed is) en ook niet om aanvragen af te wijzen als er iets mis is in de energielabels. Het gaat alleen mis als de corporatie wist dat de energielabels niet klopten. Dit heb ik teruggegeven aan RVO maar geen verdere reactie op ontvangen.

Kort en goed:

* behoorde RVO te weten dat het energielabel-systeem al jaren niet deugt,

* hebben ze in de regeling van 2014 hier niets over opgenomen,

* hebben nagenoeg alle corporaties ter goeder trouw energielabels laten opstellen en voldoen ze daarmee aan alle eisen van de regeling,

* kan RVO nu ze slechte pers krijgen, woningcorporaties daar niet de schuld van geven en al helemaal niet terugkomen op subsidie-toekenningen. Dat is niet redelijk en er is juridisch ook geen enkele grond voor.

De vraag is echter of corporaties uiteindelijk hun recht zullen halen. De juridische adem van RVO zal lang zijn en de minister laat zich graag gelden als strenge meester van corporaties. Ook laat tot op heden Aedes haar corporaties die al renovaties hebben uitgevoerd, in de kou staan. Zo zijn we als sector druk bezig met allerlei administratieve sores die afleidt van waar het om gaat: het verduurzamen van de voorraad en verlagen van woonlasten.

 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Van: Scherpenzeel, ir. H.R. (Hans) [mailto:hans.scherpenzeel@rvo.nl]
Verzonden: vrijdag 25 september 2015 10:49
Aan: Maarten Corpeleijn Huur & Energie Consult <maarten@huurenergie.nl>; Ronald Franken <r.franken@aedes.nl>; Horen, drs. M.T.J. van (Martijn) <martijn.vanhoren@rvo.nl>
CC: Burger, Ary <Ary.Burger@minbzk.nl> (Ary.Burger@minbzk.nl) <Ary.Burger@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: step controles reeds uitgevoerde renovaties

 

Beste Maarten,

 

 

RVO hanteert bij de beoordeling van aanvragen de volgende principes: Is de subsidieaanvraag juist en is daarmee de door ons verleende subsidie doelmatig en rechtmatig. Dat is wat RVO verplicht is na te gaan op het moment dat er aanwijzingen zijn dat de aanvraag niet klopt en dus de subsidieverlening niet juist kan zijn. De corporaties wordt wel verplicht het voor zichzelf na te gaan. De aanvrager is, vanwege zijn opdracht aan de EPA adviseur en het erna zelf doen van de aanvraag voor subsidie, verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie. Hierbij kan men zich niet achter de EPA adviseur verschuilen.

Wij gingen er in het begin van uit dat we erop konden vertrouwen, maar dit is niet zo gebleken, dus nu spreken we de subsidieontvanger erop aan. Zie het als het voeren van een goede administratie, de verplichting die voortvloeit uit artikel 21, onderdeel g, van het Kaderbesluit BZK subsidies (en de verplichting op basis van het DAEB-vrijstellingsbesluit.).

OPMERKING MC: ‘Artikel 21, deel g verplicht alleen: “voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt ontvangen en voor de overige activiteiten een gescheiden administratie te voeren”. Daar staat mijns inziens niet dat opdrachtgever een probleem heeft als hij te goedertrouw is uitgegaan van de correctheid van het door rvo opgestelde epa-systeem.’ EINDE OPMERKING MC.

Wordt de juistheid niet aangetoond kan het er toe leiden dat de subsidie wordt aangepast op grond van artikel 4:48, eerst lid, onderdeel b, van de Awb:

 

Artikel 4:48 van de AwB

Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het bestuursorgaan de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien:

* de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

MC: NIET RELEVANT

* de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

MC: DE STEP-VERORDENING VERPLICHT ALLEEN LABELS VOORAF EN ACHTERAF

* de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

MC: ALLEEN RELEVANT ALS ALS DE CORPORATIE ONJUISTE GEGEVENS HEEFT VERSTREKT AAN DE EPA-ADVISEUR OF DEZE HEEFT BEINVLOEDT GAAT DIT OP

* de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten, of

MC: HET GAAT HIER OM DE COMBINATIE VAN ONJUIST ZIJN EN DIT BEHOREN TE WETEN. ALS EEN LABEL ONJUIST IS MAAR DE CORPORATIE WIST HET NIET, GAAT HET DUS NIET OP.

* met toepassing van artikel 4:34, vijfde lid, een beroep wordt gedaan op de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans (ir. H.R.) Scherpenzeel
Adviseur

Duurzame bouw, Regio en Samenleving
_______________________________________________