Blog

Resultaten onderzoek “laadpalen en woningcorporaties” -antwoorden op een toenemende vraag

Posted by on mrt 24, 2020 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Resultaten onderzoek “laadpalen en woningcorporaties” -antwoorden op een toenemende vraag

Woningcorporaties en RVO onderzoeken mogelijkheden laadpalen voor huurders 23 woningcorporaties met samen ruim 300.000 woningen hebben, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de mogelijkheden voor laadpunten bij complexen met sociale huurwoningen onderzocht. Het publieke rapport, infographic, persbericht en webinar-data zijn hier te vinden.

read more

Deze site staat stil

Posted by on sep 6, 2016 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Deze site staat stil

In verband met een drukke opdrachtenportefeuille, doe ik amper iets aan deze site. Wel vernieuwende berichten vindt u op www.zonnighuren.nl, www.flatopled.nl. Op beide sites kunt u zich abonneren op de nieuwsbrieven voor deze onderwerpen. (met name via de nieuwsbrief waar u zich op die site kunt abonneren).  

read more

In 2016 moet het helemaal anders

Posted by on dec 15, 2015 in Blog, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor In 2016 moet het helemaal anders

Leuk bezig? De afgelopen 3 jaar heb ik 4.000 woningen en 200 flats op zonne-energie helpen zetten, en velen geprobeerd te inspireren met concrete informatie rond “flat op led” en “zonnighuren”. Met die panelen op 4.000 woningen hebben we ongeveer 20 % van de CO2 van die woningen gereduceerd.  De panelen schrijven we af in 20 jaar, in het volledige besef dat er betere oplossingen zullen volgen. Goed bezig? Je doet het niet goed Steeds nadrukkelijker bereiken me wat aanwijzingen dat dit wellicht niet “de weg” is. Veel aandacht wordt, terecht, besteed aan integrale concepten voor sterke verduurzaming van de voorraad, o.a. vanuit energiesprong gericht op de bouwkundige kant  en een goedkopere variant gericht op de installatiekant vanuit vanuit Urgenda. Dit roept de vraag op welke woningen zich lenen voor dit soort concepten. Bij woningen die hiervoor geschikt zijn is het zonde nu “enkel” panelen te leggen. Jan-Willem van de Groep, de voorman van nul-op-de-meter en alom geroemd groene voorloper, deelde mij per email mee dat “je er nog steeds geen bal van snapt en zeker niet snapt in welke transitie we nou zitten en waarom we deze stappen moeten zetten” en “met jou als adviseur schiet het lekker op met de transitie in NL”. Dit overigens n.a.v. een kritische reactie van mij over het “Den Haag-proof” zijn van enkele nulopdemeter-concepten, rond het wellicht wegvallen van de saldering. Gegeven het tijdstip van deze mailwisseling, de joligheid/ballorigheid/enthousiasme van de mails over en weer, neem ik het met een korreltje zout. Maar goed, het blijft een helder statement van een echte innovator. Diverse opdrachtgevers experimenteren met “ketelvervanging nieuwe stijl”. Gedacht wordt met name aan warmtepompen, zonneboiler, en zonnepaneel-combinaties. In mijn beleving komt dit dicht bij een light-variant van de hierboven genoemde Urgenda-propositie. Zo zou je in 18 jaar (cyclus ketelvervanging) de hele voorraad kunnen langslopen. In Parijs is ein-de-lijk een klimaatakkoord gesloten. Om 2 graden temperatuurstijging te halen zijn zeer ingrijpende reducties nodig. Dat zelfs de politiek die noodzaak deelt, zet aan het denken. Het kabinet zet in op een aantal interessante nieuwe wegen (grote daken met SDE+, subsidie zonneboiler/zonnewarmte). De komst van onze tweede roept nog nadrukkelijker de vraag op waar ik persoonlijk sta in deze tijd die wij thuis de “hete vrede” noemen. Claudia de Breij schetste ons in 2010 een perspectief van een gesprek met haar toekomstige kleinzoon, in een tijd waarin klimaatrampen aan de orde van de dag zijn en landen als Indonesië niet meer bestaan. Over 60 jaar vraagt hij ons waar wij stonden: was je goed (deed je iets tegen klimaatverandering) of slecht/dom/naïef/…Het antwoord “opa verdiende veel geld met zonnepanelen regelen, omdat veel woningcorporaties toen die vraag stelden” zal een beetje kleinzoon wat slap vinden.   Nieuwe wegen    Na een nacht slecht slapen liggen er een aantal elementen waar ik de komende tijd mee verder wil: Zonnig huren, het “sec” aanbieden van panelen, op termijn afbouwen of uitbesteden. In ieder geval aan de voorkant goed met opdrachtgevers nagaan voor welk deel van de woningen dit wel en niet geschikt is. Meer inzetten op integrale concepten. Gegeven de aandacht die al uitgaat naar energiesprong e.d. en mijn beperkte bouwkundige kennis, ligt “ketelvervanging nieuwe stijl” wellicht wel het meest op de lijn. Bijkomend praktisch voordeel is dat ik veel werk voor corporaties die de isolatie al redelijk op orde hebben....

read more

Waarom u uw STEP-aanvraag niet intrekt

Posted by on okt 29, 2015 in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Waarom u uw STEP-aanvraag niet intrekt

RVO zet diverse corporaties onder druk om subsidie-aanvragen in te trekken. Twee redenen om aanvragen niet in te trekken: voor reeds uitgevoerde renovaties, kan zoals ik het begrijp niet opnieuw subsidie worden aangevraagd. Het is voor mij en vele corporaties onbegrijpelijk dat Aedes ook deze categorie adviseert de aanvraag in te trekken. Dit kost diverse corporaties tonnen. het is administratief nogal veel gedoe. RVO heeft op basis van de regeling van 2014 (nu nergens meer te vinden op de site van RVO), in mijn beleving geen enkel recht om ofwel nadere informatie over de energielabels te eisen, ofwel een aanvraag af te wijzen als het energielabel niet klopt. In onderstaande mail licht RVO aan mij en Aedes toe waar zij zich op baseren bij hun aanvullende eisen. Ook na bestudering van de genoemde artikelen blijft mijn inschatting dat rvo geen corporaties kan afwijzen die te goeder trouw een aanvraag hebben opgesteld. De genoemde artikelen bieden geen grond voor het omkeren van bewijslast (toon maar aan dat het goed is) en ook niet om aanvragen af te wijzen als er iets mis is in de energielabels. Het gaat alleen mis als de corporatie wist dat de energielabels niet klopten. Dit heb ik teruggegeven aan RVO maar geen verdere reactie op ontvangen. Kort en goed: * behoorde RVO te weten dat het energielabel-systeem al jaren niet deugt, * hebben ze in de regeling van 2014 hier niets over opgenomen, * hebben nagenoeg alle corporaties ter goeder trouw energielabels laten opstellen en voldoen ze daarmee aan alle eisen van de regeling, * kan RVO nu ze slechte pers krijgen, woningcorporaties daar niet de schuld van geven en al helemaal niet terugkomen op subsidie-toekenningen. Dat is niet redelijk en er is juridisch ook geen enkele grond voor. De vraag is echter of corporaties uiteindelijk hun recht zullen halen. De juridische adem van RVO zal lang zijn en de minister laat zich graag gelden als strenge meester van corporaties. Ook laat tot op heden Aedes haar corporaties die al renovaties hebben uitgevoerd, in de kou staan. Zo zijn we als sector druk bezig met allerlei administratieve sores die afleidt van waar het om gaat: het verduurzamen van de voorraad en verlagen van woonlasten.   Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.     Van: Scherpenzeel, ir. H.R. (Hans) [mailto:hans.scherpenzeel@rvo.nl] Verzonden: vrijdag 25 september 2015 10:49 Aan: Maarten Corpeleijn Huur & Energie Consult <maarten@huurenergie.nl>; Ronald Franken <r.franken@aedes.nl>; Horen, drs. M.T.J. van (Martijn) <martijn.vanhoren@rvo.nl> CC: Burger, Ary <Ary.Burger@minbzk.nl> (Ary.Burger@minbzk.nl) <Ary.Burger@minbzk.nl> Onderwerp: RE: step controles reeds uitgevoerde renovaties   Beste Maarten,     RVO hanteert bij de beoordeling van aanvragen de volgende principes: Is de subsidieaanvraag juist en is daarmee de door ons verleende subsidie doelmatig en rechtmatig. Dat is wat RVO verplicht is na te gaan op het moment dat er aanwijzingen zijn dat de aanvraag niet klopt en dus de subsidieverlening niet juist kan zijn. De corporaties wordt wel verplicht het voor zichzelf na te gaan. De aanvrager is, vanwege zijn opdracht aan de EPA adviseur en het erna zelf doen van de aanvraag voor subsidie, verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie. Hierbij kan men zich niet achter de EPA adviseur verschuilen. Wij gingen er in het begin van uit dat we erop konden vertrouwen, maar dit is niet zo gebleken, dus nu spreken we de subsidieontvanger erop aan. Zie het...

read more

Mijn geloof in de energiesprong kwijt

Posted by on sep 5, 2015 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Mijn geloof in de energiesprong kwijt

Ik ben het kwijt, mijn geloof in de Energiesprong / Stroomversnelling. (de beweging o.l.v. platform31/vd Groep c.s. om met bouwers en opdrachtgevers het renoveren naar energieneutraal voor huurwoningen betaalbaar te maken). Vijf redenen: 1. Wat zijn er weinig objectieve evaluaties. Hoeveel woningen zijn gerealiseerd? Welke investeringsniveau’s? Wat wordt er echt bespaard? Ik heb een aantal keren vragen gesteld in deze richting, maar krijg geen antwoorden. Ik begrijp vanuit kringen rond ministerie/aedes/woonbond-overleggen dat tegenvallende evaluatie-rapporten rond businesscase en werkelijke besparingen niet openbaar worden gemaakt. 2. De claim “nul op de meter” geldt voor de huidige concepten maar vier jaar. Voor een groot probleem, het mogelijk wegvallen van de saldering van zonne-energie, is geen oplossing. Oftewel: over vier jaar betaalt die huurder een hele hoge energierekening, als hij het surplus stroom in de zomer niet meer mag verrekenen met het tekort in de winter. Het is prachtig om met een grote pomp een woning nagenoeg gasloos te maken, echter je hebt dan heel veel elektragebruik in de winter. Dat kan je nu nog oplossen met heel veel zonnepanelen. Echter, als de saldering wegvalt, is de woning absoluut niet notaloos meer. Stadlander, Heemwonen en andere voorlopers geven dit direct toe en geven ook aan dat er nog geen oplossing is. De vraag is of die er ooit zal komen. Uiteindelijk heeft men opslag nodig van de energie in de zomer, voor de winter. Zonnepanelen aansluiten op het net is dan veel te simpel. Moeten dan niet eerder concepten als de solarfreezer omarmd worden? 3. Het goedkopere, onderzochte en bewezen, alternatief van Urgenda wordt terzijde geschoven. Urgenda is met Marjan Minnesma (jarenlang nr.1 duurzame top-100) een leidende organisatie in Nederland met bewezen doorbraken op het gebied van duurzaamheid. Kort en goed suggereert Urgenda om meer slimme installaties te gebruiken en af en toe een warme trui aan te trekken. Dan ben je met minder dan de helft van de investering ook energieneutraal. Natuurlijk niet wat de bouwers wilden horen. Van de Groep schoof het aan de kant. In mijn beleving wat dom om met zo weinig gerealiseerde projecten, steeds maar weer publiek te claimen de wijsheid in pacht te hebben. 4. Wat gaat er ontzettend veel procesgeld (van overheidswege) naartoe. Een laatste ontwikkeling is dat de energieconsulenten van Aedes (adviseurs die op kosten van de overheid de corporaties bestoken met ideeen) vervangen zijn door energie-ambassadeurs van Platform31. Het selectiecriterium lijkt wel of men trouw heeft gezworen aan de energiesprong. Bij vier van de vijf (niet bij Peter Hopmans) is er een duidelijke link. In mijn beleving waren corporaties in dit geval beter bediend met adviseurs met minder binding aan een bepaalde stroom, en meer ervaring in het onafhankelijk adviseren van woningcorporaties. 5. Wijzigingen in de wetgeving worden afgestemd op de energiesprong. Na lang wachten is er een regeling waarbij de energiesprong geld mag vragen buiten de huur. Echter, voor veel meer woningen die aan de huurgrenzen zit, zijn ook simpele duurzaamheidsmaatregelen te verzinnen die effect hebben. Maar daarvoor is (net als bij energiesprong) ook geen verdiencapaciteit buiten de huur. Lang wordt getrokken aan Den Haag om daar ook iets voor te doen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te beschouwen als roerend en dus buiten de huur. Maar nee, alleen de energiesprong mag buiten de huur factureren – andere opties vallen buiten de agenda van het ministerie. Zo creëert het ministerie zelf de markt voor het door...

read more

Het voorlopig energielabel: voorlopig waardeloos

Posted by on feb 6, 2015 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Het voorlopig energielabel: voorlopig waardeloos

Vol verwachting klopte mijn hart toen ook ik een grote A4-enveloppe van de rijksoverheid thuis kreeg. Waar in de a5-enveloppen meestal ellende zit (btw betalen, vennootschapsbelasting betalen, aangifte doen, …) zat hier een verrassing in. Mijn voorlopig energielabel was gearriveerd. Helaas bleek het een label C, terwijl ik in 2010 mijn label had laten afmelden met label B. Dit euvel bleek gelukkig al snel opgelost. Bij inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl had ik toch een label B. Kennelijk iets niet helemaal goed gegaan met mailmergen. Verder verliep het proces redelijk vlekkeloos. In vijf minuten had ik mijn hr-ketel en zonnepanelen ingevuld en de “bewijsstukken” (een bestelling en een paar foto’s) ingestuurd. Echter, naast eigenaar-bewoner speel ik ook voor huisjesmelker nadat ik ben gaan samenwonen zonder afstand te doen van mijn oude woning. Geen betere methode om je te verdiepen in woningverhuurders (mijn klanten), dan er zelf één te worden. Nadat ik keurig had ingevuld dat mijn appartement een appartement was (midden-midden, dus met bovenburen), waren de site en ik het snel eens dat het label B klopte. Schattig dat ik daarna nog een vriendelijk advies kreeg om eens na te denken over zonneboilers of zonnepanelen. Ik vond direct een adviseur die in zijn logo noteerde dat hij alle woningen voor 15 euro controleert (en goedkeurt neem ik aan, want echt controleren kan je er niet van doen). Als “energie-professional” vraag ik me toch af waar dit goed voor is: de gegenereerde adviezen (zonnepanelen op een appartement met bovenburen) zijn niet heel hoogvliegend de controle is niet heel duur, en daarmee de kwaliteit van de controle beperkt. Maar goed, Brussel is weer een dienst bewezen en heel veel pijn zal het eigenaren die hun woning verkopen niet doen. En we vinden vast wel een ander middel om eigenaar-bewoners te overtuigen van de grote kansen die er zijn om hun woningen te isoleren. Maar deze kunnen we afschrijven.              ...

read more

Minder doen en meer effect

Posted by on jan 28, 2015 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Minder doen en meer effect

Als je naar bepaalde tv-series kijkt, zoals die van Gordon Ramsay en Herman den Blijker, dan valt er altijd één ding op: als zij een onsuccesvol restaurant succesvol willen maken, is het eerste wat ze doen vrijwel altijd de menukaart halveren (of zelfs nog veel meer dan halveren!). Het is veel gemakkelijker om twaalf verschillende gerechten in je assortiment te hebben en dit te managen dan tachtig. Je hoeft minder verschillende producten op voorraad te hebben, bij te houden, in te kopen en weg te gooien, wat een heleboel kosten scheelt. Daarnaast kun je veel meer focussen op kwaliteit. Omdat je maar twaalf verschillende gerechten hebt, kun je ervoor zorgen dat die gerechten echt heel erg goed worden. Weliswaar lopen klanten die geen pasta of pizza willen je restaurant voorbij, maar klanten die bij jou komen eten vertellen aan iedereen hoe lekker jouw eten is. Mijn goede voornemen voor dit jaar: alleen nog maar www.flatopled.nl en www.zonnighuren.nl aanbieden (en wat financiele regelingen zoals step die langskomen). In allerlei varianten: bij nieuwbouw en bestaande bouw, bij beleggers en woningcorporaties, zon op eengezinswoningen en flats. Omdat ook in deze sector geldt: minder doen, meer...

read more

Jaarverslag 2014: meer inhoud, meer contact, meer thuis

Posted by on dec 8, 2014 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2014: meer inhoud, meer contact, meer thuis

Terwijl mijn opdrachtgevers druk bezig zijn met de jaarafsluiting, kan ik al een beetje terugkijken op een prachtig eerste jaar. Een jaar geleden gestart als zzp-er, maar geeindigd als zzpmo, zelfstandige zonder personeel met onderaannemers. Het is gelukt om substantiële projecten te (blijven) doen.  Vanuit Huur & Energie consult werkte ik dit jaar met name aan www.flatopled.nl en www.zonnighuren.nl. In 2014 werkte ik met acht onderaannemers voor Huur & Energie Consult voor 35 opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn woningcorporaties (70 % van de omzet) en institutionele beleggers (30 %). Voornaamste thema’s waren in 2014 zonne-energie (60 %), ledverlichting (18 %), en financiele regelingen (7%). Ik ben betrokken bij realisatie van zonne-energie op 3.000 woningen en 200 flats. Ook ben ik bezig met modellen waar externe partijen investeren. De plannen voor led-verlichting gaan in 2015 ook hoge ogen gooien, maar dit jaar zat het nog in de uitzoeken-uitrekenen-budgetramen-fase. Ten opzichte van werken bij een bureau zijn de voornaamste veranderingen in mijn werk: meer inhoud, meer contact met opdrachtgevers minder acquisitie: de nieuwsbrieven worden goed gelezen, en mensen weten me te vinden. Dat is heerlijk! meer thuis. Het is zelfs zo erg dat mijn zoon (2 jaar) aan iedereen vertelt dat ik werkeloos ben. “Mama werken, papa thuis”. slimmer werken: met een nieuwe laptop, desktop, telefoon, scanner, beamer/workshop-tas, diverse software, groter scherm, handig nieuwsbrievensysteem…. Bijzonder hoe je als nu startend bedrijfje echt “in de cloud” en papierloos kunt werken, waar dit voor grote bureaus nog een enorme opgave is. Financieel was het ook een prachtig jaar. Met plezier kon ik dan ook the Heavenly Stars van Maasdelta Groep en Serious Request 2015 een donatie van 3.000 euro doen. Volgend jaar lekker verder op deze voet. Voornaamste aandachtspunt is iets meer rust, wat meer gezondheid, etcetera. De spanning (gaat het lukken in deze nieuwe setting, gaan opdrachtgevers mee) is er vanaf. Vanuit ontspanning nog meer oog voor kansen voor duurzaamheid, en voor wat opdrachtgevers nodig hebben. Ontzettend mooie kerst en een duurzaam nieuwjaar voor...

read more

Projecten een half jaar op weg

Posted by on jun 22, 2014 in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Projecten een half jaar op weg

Het afgelopen half jaar heb ik me mogen vermaken met veel leuke opdrachten: Rond zonne-energie blijven corporaties me vinden. Met vier corporaties maak ik plannen, met twee corporaties zoek ik een externe investeerder,  met twee corporaties voer ik een aanbesteding uit. Ook in de uitvoering speel ik een beperkte rol: af en toe een bewonersbijeenkomst begeleiden, het controleren van oplevering en monitoring, en het afhandelen van energie-investeringsaftrek. Een traject van A naar Z dat ik steeds makkelijker “op maat uitrol”.  Ik hoop dit jaar te ondersteunen bij de realisatie van zon op 2.000 woningen en 60 flats. Het project “de flat op led” is verbreed tot een zoektocht naar betere verlichting bij flats van corporaties. Minder armaturen kan vaak, minder vaak aan (aanwezigheidsdetectie in bergingen en parkeergarages), en zuinigere lampen en armaturen. We komen met grote besparingen, waarbij in sommige gevallen er behoefte is aan een oplossing voor het split incentive-probleem (verhuurder investeert, huurder incasseert). Maar in veel gevallen is het gewoon: doen, want bewezen dat het kan. Rapport komt in september. Ook rond zonne-energie vinden ook beleggers me. Opdrachten bij drie partijen dit jaar. De sfeer is zakelijker (minder gericht op voordeel voor huurders), de beslissingen sneller, het duurzame elan niet minder. Een goede afwisseling. Een top-5-corporatie vroeg me binnen een maand een concrete energiestrategie uit de grond te stampen. Ook wel: hoeveel miljoen is nodig om label B te halen, hoe bereiken we dat in relatie tot onze investerings- en onderhoudsbegroting, en hoe verrekenen we dat met huurders? De bestuurder en raad van commissarissen waren tevreden na een maand hard werken. Nu volgt de implementatie. De 400 miljoen step-subsidie vormt de laatste hobbel die mij en een heerlijke zomervakantie van elkaar scheiden. Als zelfstandig adviseur kan ik me veel meer met de inhoud bezighouden dan als eigenaar van /teammanager bij een adviesclub van 5 mensen. Ik besteed nu 85 % van mijn tijd aan projecten, in plaats van 45 % voorheen: Mijn tarief heb ik 13 % omlaag gedaan, om meer in lijn te komen met wat redelijk en billijk is in de markt. Ook heb ik de aanpak van zonnighuren-projecten versimpeld, om de kosten te verlagen. Er is geen offerte meer mislukt op de prijs. Ik maak enkel gebruik van nieuwsbrieven met inhoudelijke informatie/nieuwtjes. De vragen komen vervolgens vanzelf. Het koud bellen, nabellen na gesprekken, … doe ik niet meer. Het hoeft gelukkig ook niet meer. De besparing op reistijd naar kantoor (van 1 uur naar 1 minuut), de interne meetings, commerciële plannenmakerij en vooral acquisitie voor collega’s is substantieel. In de uitvoering van opdrachten werk ik veel samen met andere zzp-ers. Mensen die tijd, zin en expertise hebben, op het moment dat ik ze nodig heb.    Daarmee is het eerste half jaar ook zeer profijtelijk. Reden om wat terug te geven, onder andere sponsor ik Maasdelta Groep met hun project tegen kanker, the heavenly stars. De gevreesde eenzaamheid valt me mee. Ik heb veel leuke contacten met en bij klanten. En de woensdagen thuis werken zijn een feestje, als er geluncht kan worden met vrouw en zoon (2 jaar), en de kleine ook af en toe even langskomt om op het toetsenbord te rammelen. De grootste uitdaging wordt het tweede half jaar deze planning vast te houden, en niet nog meer te gaan werken....

read more

Eerste opdrachten

Posted by on jan 21, 2014 in Blog, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Eerste opdrachten

Leuk om te zien dat bestaande opdrachtgevers me “volgen” nu ik weer zelfstandig adviseer. Een paar opdrachten waar ik aan werk: Met woonbedrijf Ieder1 maak ik een analyse van energiebesparingsmogelijkheden voor het energiebeleid Rond zonnig huren doe ik de meeste opdrachten. Ik werk aan een workshop voor het management van een grote corporatie, zoek een externe investeerder, werk een investeringsplan voor flats uit, en plan de promotiecampagne voor 3.000 eengezinswoningen van een belegger. De voorbereiding van de bijeenkomst “flat op led” met 20 corporaties Veel van deze klussen zijn kort en krachtig, nieuwe zaken opstarten. Er is altijd ruimte voor meer, maar dit is een prachtige start....

read more