De informatie van toegestuurde e-mails, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Elk gebruik van deze informatie door anderen dan de bedoelde geadresseerde is verboden.

U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De afzender is niet aansprakelijk voor juiste en volledige overbrenging en tijdige ontvangst van deze informatie.

Huur & Energie Consult werkt in opdrachten conform De Nieuwe Regeling, te raadplegen hier.. De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid van Huur & Energieconsult is ten alle tijden beperkt tot de omvang van de adviesopdracht.